Skutki wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wiąże się z określonymi konsekwencjami. Zazwyczaj nie są one zbyt dotkliwe, należy jednak zdawać sobie sprawę z ich istnienia.

Okres wypowiedzenia jako źródło problemów

W zdecydowanej większości przypadków pracownik wypowiada umowę wówczas, gdy ma już pomysł na swoją dalszą karierę. Na ogół z sytuacją taką mamy zatem do czynienia wtedy, gdy czeka już na niego nowe stanowisko pracy, naturalne wydaje się więc dążenie do tego, aby objąć je jak najszybciej. Niestety, w tym samym momencie sprawa zaczyna się komplikować, a powodem do zmartwień okazuje się być to, co zazwyczaj jest uważane przez pracowników za ich atut – okres wypowiedzenia. Jeśli mamy do czynienia z umową zawartą na zastępstwo lub okres próbny, problem nie jest zbyt dotkliwy, okresy wypowiedzenia są bowiem na tyle krótkie, że można z powodzeniem porozumieć się z nowym pracodawcą. Osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony i wykonująca swoje obowiązki przez ponad trzy lata może jednak korzystać z okresu wypowiedzenia trwającego trzy miesiące. W takim przypadku zrozumiała jest potrzeba jego skrócenia.

Przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, są jednak stworzone w sposób, który chroni każdą ze stron kończącego się właśnie stosunku pracy. W rezultacie osoba, która składa wypowiedzenie może negocjować z pracodawcą możliwość wcześniejszego odejścia z firmy, a zgodne oświadczenie stron w tej kwestii nie tylko pozwala na zrealizowanie tego celu, ale również przyczynia się do tego, że sam charakter wypowiedzenia nie ulega zmianie. Nie ma jednak wcale gwarancji, że pracodawca wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, a osoba zatrudniona nie dysponuje środkami prawnymi, które mogłyby wymusić na nim zmianę niekorzystnej z jej punktu widzenia decyzji.

Wynagrodzenie w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika

Osoby zastanawiające się nad wypowiedzeniem umowy o pracę obawiają się również, że pracodawca w czasie trwania okresu wypowiedzenia będzie starał się utrudniać im funkcjonowanie zwlekając z wypłatą wynagrodzenia lub podejmując decyzje dotyczące ograniczenia przysługujących im środków finansowych. Na szczęście, są to obawy nieuzasadnione, kodeks pracy mówi bowiem o spoczywającym na pracodawcy obowiązku wypłacania osobie zatrudnionej wynagrodzenia do momentu zakończenia umowy. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja wówczas, gdy w grę wchodzi urlop wypoczynkowy. Obie strony mogą porozumieć się, co do tego, że zostanie on wykorzystany już u nowego pracodawcy. Jeśli umowa taka nie zostanie zawarta, pracodawca może nakazać pracownikowi jego wykorzystanie po to, by nie płacić mu ekwiwalentu pieniężnego. Skutkiem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika jest też konieczność rozliczenia się przez niego z przedmiotów będących własnością firmy. Co ważne, ewentualne problemy, jakie może generować ta kwestia, nie są podstawą do tego, aby odmówić pracownikowi wydania mu świadectwa pracy lub uzależniać jego wydanie od rozliczenia się pracownika z firmą.

Wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę na czas określony, gdy nie przewiduje ona takiej możliwości.

Wypowiedzenie przez pracownika umowy zawieranej na czas określony jest czynnością dość skomplikowaną. Nie zawsze jest to możliwe, umowa musi być bowiem zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, a obie strony powinny zgodzić się na możliwość jej rozwiązania przez pracownika już na etapie nawiązywania stosunku pracy. Sąd Najwyższy przychyla się jednak do stanowiska zgodnie z którym nawet w takich okolicznościach możliwe jest złożenie wypowiedzenia. Niestety, choć umożliwia ono zakończenie stosunku pracy, pozostaje niezgodne z literą prawa, co za tym idzie, pracownik musi liczyć się z odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a zasiłki

Samo prawo do zasiłku nie jest zależne od formy wypowiedzenia, ta jednak warunkuje okres karencji. Jeśli więc to pracownik wypowiedział umowę, od momentu jego zarejestrowania się w urzędzie pracy do chwili uzyskania zasiłku musi minąć 90 dni, choć w szczególnych okolicznościach (na przykład wówczas, gdy wypowiedzenie jest efektem likwidacji firmy) okres ten ulega skróceniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *