Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Umowę o pracę można rozwiązać na wiele sposobów, każdy ma przy tym zarówno swoje wady, jak i zalety. Trudno wskazać ten, który mógłby być określany mianem najbardziej wartościowego. Jeśli jednak zastanawiamy się nad tym, jaki sposób wypowiadania umowy jest najbardziej korzystny, z pewnością nie będziemy zaskoczeni słysząc, że to wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron ma największą liczbę zwolenników.

Źródła popularności

Szukając uzasadnienia dla tak dużej popularności porozumienia stron jako formy wypowiadania umowy o pracę musimy zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z rozwiązaniem, które nie nakłada na pracownika i pracodawcę zbyt wielu ograniczeń. Decyzja taka może być podjęta w przypadku każdej formy umowy o prace (okres próbny, zastępstwo, umowa o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony), jej dużym plusem jest zaś i to, że wypowiedzenie za porozumieniem stron jest możliwe bez względu na to, jak długo pracownik był zatrudniony. Można je też zawrzeć wtedy, gdy pracownikowi przysługują określone formy ochrony (na przykład jest w wieku przedemerytalnym), a tym samym zwolnienie go przez pracodawcę ze względów innych niż likwidacja i upadłość oraz względy dyscyplinarne, nie byłoby możliwe. Porozumienie stron jest też cenione dlatego, że pracodawca i pracownik mogą zawrzeć takie ustalenia dotyczące zakończenia stosunku pracy, jakie nie są zawarte w kodeksie pracy. Dzięki temu przed zakończeniem współpracy mogą najpełniej wykorzystać swój potencjał.

Porozumienie rozwiązujące i jego forma.

Osoby wypowiadające umowę o pracę za porozumieniem stron często chwalą taką formę zakończenia stosunku pracy zwracając uwagę na jej elastyczność. Nie oznacza to jednak, że porozumienie rozwiązujące może być zawierane w dowolny sposób i zawsze jest ważne. Kodeks pracy mówi o charakterystycznych dla niego wymogach formalnych, ich przestrzeganie leży zaś w interesie każdego podmiotu zainteresowanego porozumieniem stron jako formą wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest możliwe jedynie na podstawie zgodnego świadczenia woli obu stron. Przepisy kodeksu pracy nie nakładają na nie obowiązku zawierania go w formie pisemnej (choć taka jest zazwyczaj praktykowana jako bardziej przejrzysta), nie ma też zapisów dotyczących tego, która ze stron musi wykazać inicjatywę jako pierwsza. Co ważne, w przypadku, w którym jedna ze stron nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, wcale nie musi to oznaczać, że dochodzi do jej wypowiedzenia przez tą ze stron, która zainicjowała takie rozwiązanie. O ile porozumienie stron jest traktowane przez polskie prawo stosunkowo liberalnie, o tyle przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika są zdecydowanie bardziej surowe i muszą być przestrzegane bez względu na to, jak długo trwają negocjacje na temat przyszłej współpracy pomiędzy zatrudniającym i zatrudnionym.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron.

Wiele osób decyduje się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron zwracając uwagę na to, że jest to stosunkowo bezbolesny sposób na pożegnanie z dotychczasowym pracodawcom. Należy jednak liczyć się z tym, że rozwiązanie takie pociąga określone negatywne konsekwencje, z istnienia których dobrze jest zdawać sobie sprawę. Na pierwszy plan wysuwa się to, że pracownik wypowiadający umowę o pracę za porozumieniem stron nie może już liczyć na przysługujące mu w innych wypadkach dni wolne, które wykorzystuje się na poszukiwanie zatrudnienia. Duże znaczenie ma i to, że rozwiązując umowę o pracę za porozumieniem stron nie podaje się przyczyny takiego działania. Zazwyczaj brak takiego wymogu jest chwalony, staje się jednak poważnym utrudnieniem wówczas, gdy pracownik zmieni zdanie i zechce udowadniać przed sądem, że do jego zwolnienia doszło niezgodnie z literą prawa.

Rozwiązanie umowy o prace za porozumieniem stron a zasiłki.

Osoby decydujące się na wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron powinny liczyć się z tym, że krok taki nie pozostanie bez wpływu na te ich starania, które dotyczą pobierania zasiłków przysługujących osobom bezrobotnym. Gdy to pracodawca wypowiada umowę o pracę, prawo do zasiłku przysługuje już po upływie 7 dni od momentu zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. Gdy jednak dochodzi do rozwiązania umowy o pracę dzięki wspólnej decyzji, okres ten ulega wydłużeniu i wynosi aż 90 dni. Warto pamiętać, że sama wysokość i czas wypłacania zasiłku jest uzależniony nie od sposobu zakończenia pracy, ale od tego, ile lat pracowaliśmy i jaka umowa z pracodawcą obowiązywała nas w tym czasie. Na uwagę zasługuje i to, że kiedy wypowiadamy umowę o pracę za porozumieniom stron ze względu na upadłość lub likwidację firmy oraz w przypadku zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn, za które odpowiada zakład pracy, okres oczekiwania na zasiłek ulega skróceniu.

Gdy o porozumienie stron wnioskuje pracodawca.

Porozumienie stron jako forma zakończenia stosunku pracy cieszy się popularnością i bardzo często jest proponowane przez pracowników. Bywa jednak i tak, że z inicjatywą występuje pracodawca. Nie zawsze ma on wówczas nieuczciwe zamiary, należy jednak liczyć się z tym, że jego interesy nie będą tożsame z tym, co za najkorzystniejsze dla siebie uznaje pracownik. W zdecydowanej większości przypadków pracodawcy zależy na skróceniu okresu wypowiedzenia, co dla pracownika oznacza nie tylko krótszy okres zarobkowania, ale również wydłużony okres karencji przy uzyskiwaniu świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym. W takim przypadku warto pamiętać, że żadna ze stron nie musi godzić się na porozumienie stron jako formę wypowiedzenia umowy o pracę. Warto pamiętać też o jeszcze jednym zabiegu stosowanym przez niektórych pracodawców. Pracownikowi może zostać zaproponowane porozumienie stron jako forma wypowiedzenia, w dokumencie brakuje jednak informacji o tym, z jakim dniem umowa o pracę zostaje rozwiązana. Jeśli pracodawca liczy, że wskaże ją dopiero w odpowiadającym mu terminie późniejszym, musi mieć świadomość tego, że taki dokument jest sprzeczny z literą prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *